ROUŠKY.....ROUŠKY.....a ROUŠKY - Žebrák

Otázky a odpovědi ohledně nynějšího nošení roušek v zaměstnání. 

 

Odborná vyjádření:

Stěžejní je (potvrzeno Pavlem Fošumem - Odbor ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví České republiky i náměstkem p. Policarem), že usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020  č. 247 o přijetí krizového opatření, kterým se ukládá povinnost nošení ochranných pomůcek k zakrytí obličejové části (respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének) se vztahuje na fyzické osoby, resp. na občany ČR. Povinnost není uložena zaměstnavatelům, ale občanům ČR i po dobu jejich výkonu práce (pokud místo práce není v místě trvalého bydliště).    

Přestupky a pokuty vycházejí ze zákona o ochraně veřejného zdraví (díl 3, postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění) a podle krizového zákona, resp. zákona o přestupcích. Nikoli tedy ze zákoníku práce.

 

Otázky a odpovědi:

 

  1. 1.      Je nošení roušky nebo alternativní ochrana dýchacích cest v zaměstnání nutností?

Ano je to nutné, a to počínaje dnem 19. 3. 2020 kdy vstoupilo v platnost usnesení vlády ČR ze dne 18. března 2020  č. 247 o přijetí krizového opatření. Výjimkou jsou lidská obydlí a neveřejné prostory.

Jako ochranné prostředky se pro tento účel počítají roušky, respirátory, ústenky, šátky, šály či jiné prostředky, které brání šíření kapének.

 

  1. 2.

Je v nynější situaci rouška v práci OOPP?

Nynější povinnost nošení ochranných prostředků k zakrytí úst a nosu nelze považovat za OOPP.

Pokud by se rouška měla stát osobním ochranným pracovním prostředkem, pak by z důvodu současného ohrožení virovou nákazou měl zaměstnavatel v souladu se Zákoníkem práce kontinuálně hodnotit rizika na pracovišti a na základě jejich písemného vyhodnocení bezodkladně přidělit roušky jako OOPP.

 

  1. 3.      Je zaměstnavatel povinen vydávat roušky svým zaměstnancům – a když je nedá, zda je to překážka na straně zaměstnavatele, musí poslat lidi domů a hradit prostoj?

Přikláním k názoru, že přímá povinnost zaměstnavatele vydávat roušky není. Slušný zaměstnavatel se však o své zaměstnance postará a chce-li dál udržet provoz, roušky zajistí.

Zaměstnanci zrovna tak jako i lidé ve veřejných prostorách jsou dle opatření vlády povinni si krýt nos a ústa „jakýmkoliv“ vhodným způsobem. Zde však mohou na některých pracovištích vznikat další rizika, jako je např. možnost zachycení šály/šátku strojem. Aby takovým dodatečným rizikům zaměstnavatel předešel, ve svém zájmu by měl standardní roušky poskytnout.

Nejedná se o překážku na straně zaměstnavatele – pokud roušky nezajistí a tudíž nehradí ani prostoje.

 

  1. 4.      Platí při používání roušky bezpečnostní přestávky? - jako pro obtěžující pracovní prostředek?

Pokud není rouška vyhodnoceným OOPP se vším všudy, pak bezpečnostní přestávka pro odložení tohoto ochranného prostředku není právně vymahatelná.

 

  1. 5.      Kdy a kde si vůbec může zaměstnanec roušku sundat (jídlo, přestávka na jídlo a oddech, kouření apod.)

Odložit roušku lze jen v místě určeném pro stravování, při tom je nutné organizačně zajistit, aby tam nebylo vícero lidí pohromadě (řešením by mohly být např. turnusy a sezení s odstupem od sebe). Rouška se nesmí pokládat na jídelní stůl, má se nechat viset na těle a při odchodu znovu nasadit. Odkládání roušky z důvodů kouření nelze doporučit, zejména když by mohlo docházet ke shlukování zaměstnanců.

 

  1. 6.      Může zaměstnavatel, po tom když se zaměstnanec nebude chránit rouškou, vykázat onoho zaměstnance z výroby?

Ano zaměstnavatel jej může vykázat bez nároku na náhradu. Jde o mimořádné opatření vlády k zamezení šíření virové infekce a zaměstnavatel nemá vlastně jinou volbu (toto platí, pokud zaměstnavatel pro daný účel nezpracoval interní směrnici projednanou s odborovou organizací). 

Přestupky a pokuty v souvislosti s porušením krizových opatření vycházejí ze zákona o ochraně veřejného zdraví (díl 3, postup při zjištění výskytu infekčního onemocnění) a podle krizového zákona, resp. zákona o přestupcích. Nikoli tedy ze Zákoníku práce.

 

-------

 

Přikládám odkazy na videa, která jsou na na YouTube.  

První video je pro profesionály, ale lze z něj jednoznačně zjistit, jak dlouho by se respirátor měl užívat (jedná se o zdravotnická zařízení) a následně jak jej sundat. Toto video i MZ oficiálně distribuuje.

https://www.youtube.com/watch?v=sB_a0iZ90a8

Doporučení pro klinická pracoviště České republiky, která hospitalizují pacienty s COVID-19. Nabízíme vám tréninkový materiál, který společně vytvořilo Národní referenční centrum pro infekce spojené se zdravotní péčí, Státní zdravotní ústav, Praha, Oddělení nemocniční hygieny a Klinika infekčních nemocí ...

 

Další videa jsou cizojazyčná, ale jsou dostatečně srozumitelná.

https://www.youtube.com/watch?v=PwYapjQUVmo

https://www.youtube.com/watch?v=OABvzu9e-hw