PROPUSTKY A JAK NA TO! - Rakovník

Výtah z nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci

Vláda nařizuje podle § 199 odst. 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

Vyšetření nebo ošetření - propustka

a) Pracovní volno s náhradou mzdy nebo platu se poskytne na nezbytně nutnou dobu, bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno ve zdravotnickém zařízení, které je ve smluvním vztahu ke zdravotní pojišťovně, kterou si zaměstnanec zvolil, a které je nejblíže bydlišti nebo pracovišti zaměstnance a je schopné potřebnou zdravotní péči poskytnout (dále jen „nejbližší zdravotnické zařízení“), pokud vyšetření nebo ošetření nebylo možné provést mimo pracovní dobu.

b) Bylo-li vyšetření nebo ošetření provedeno v jiném než nejbližším zdravotnickém zařízení, poskytne se pracovní volno na nezbytně nutnou dobu; náhrada mzdy nebo platu však přísluší nejvýše za dobu podle písmene a).

 

Vždy je nutné nechat si potvrdit na propustku čas příchodu a odchodu zdravotnickým zařízením. Bude-li nutné další vyšetření v jiném zdravotnickém zařízení, nechte si čas opět potvrdit s razítkem, třeba na druhou stranu propustky.

Doprovod rodinného příslušníka - propustka

a) Pracovní volno k doprovodu rodinného příslušníka do zdravotnického zařízení k vyšetření nebo ošetření při náhlém onemocnění nebo úrazu a k předem stanovenému vyšetření, ošetření nebo léčení se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 1 den, byl-li doprovod nezbytný a uvedené úkony nebylo možno provést mimo pracovní dobu

 

1. s náhradou mzdy nebo platu, jde-li o doprovod manžela, druha nebo dítěte, jakož i rodiče a prarodiče zaměstnance nebo jeho manžela;

 

2. má-li zaměstnanec nárok na ošetřovné z nemocenského pojištění, nepřísluší mu náhrada mzdy nebo platu,

3. bez náhrady mzdy nebo platu, jde-li o ostatní rodinné příslušníky (synovec, neteř a podobně).

b) Pracovní volno k doprovodu zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb nebo do školy nebo školského zařízení samostatně zřízených pro žáky se zdravotním postižením s internátním provozem a zpět se poskytne jen jednomu z rodinných příslušníků, a to s náhradou mzdy nebo platu na nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na 6 pracovních dnů v kalendářním roce.

Zde je opět třeba, ve výše uvedených příkladech potvrdit na propustku čas, a že se jedná o doprovod člena rodiny!