Dovolená nařízená zaměstnavatelem a neplacené volno - Rakovník

Právo | JUDr. Marie Stodolová, právnička RP OS KOVO Praha a střední Čechy (KOVÁK č. 22)

 Dovolená nařízená zaměstnavatelem a  neplacené volno

Zaměstnavatel nařizuje v letních měsících hromadné čerpání dovolené v délce dva týdny a o vánočních svátcích jeden týden. Ti, co si dovolenou vyčerpali, mají nařízené neplacené volno. Může zaměstnavatel toto neplacené volno nařídit?

Pokud zaměstnavatel nařizuje čerpání dovolené tak, jak uvádíte, porušuje ust. § 220 zák. práce, neboť z tohoto paragrafu vyplývá, že zaměstnavatel nesmí nařídit hromadné čerpání dovolené na více než dva týdny.

Povinnost přidělovat práci

Podle § 217 odst. 1 zák. práce dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel po předchozím souhlasu odborové organizace. Při určení rozvrhu čerpání dovolené je nutno přihlížet k provozním důvodům zaměstnavatele a oprávněným zájmům zaměstnance. Za této situace by měl zaměstnavatel při nařizování čerpání dovolené přihlížet k tomu, aby mohli zaměstnanci dovolenou čerpat i o svátcích. Pokud ji mají již vyčerpanou a zaměstnavatel na svátky nařídí hromadné čerpání v rozporu se zák. práce, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnavatele, neboť podle § 38 zák. práce je povinen přidělovat zaměstnanci práci v souladu s pracovní smlouvou a za vykonanou práci mu platit mzdu. Zákoník práce zná více druhů překážek v práci na straně zaměstnavatele – § 207, § 208, § 209 – za které zaměstnanci náleží různě vysoká náhrada mzdy. Překážku v práci na straně zaměstnavatele, spočívající v jeho nemožnosti přidělovat práci, lze posoudit podle tzv. jiné překážky v práci na straně zaměstnavatele a postupovat podle § 209 zák. práce, tj. zaměstnanec bude pobírat po dobu nepřítomnosti na pracovišti náhradu mzdy ve výši průměrného výdělku, pokud se nedohodnou jinak.

Neplacené volno

Přestože se pojem neplacené volno v praxi běžně používá, zákoník práce tento pojem nezná. V podstatě jde o pracovní volno poskytnuté zaměstnanci ze strany zaměstnavatele na základě jejich vzájemné dohody, a to bez nároku na náhradu mzdy. Zaměstnavatel tak nemůže jednostranně nařídit zaměstnanci čerpání neplaceného volna a snažit se tím vyřešit překážky v práci na své straně. Stejně tak ani není možné určit zaměstnancům povinné čerpání neplaceného volna např. v kolektivní smlouvě nebo v interním předpise.

Pracovní volno bez náhrady mzdy

Jak je výše uvedeno, na čerpání neplaceného volna se zaměstnavatel a zaměstnanec musí dohodnout. Jedinou výjimku tvoří případy, kdy zaměstnanec pro překážku na své straně nemůže pracovat, a má proto nárok na pracovní volno (podle okolností s náhradou mzdy nebo bez náhrady mzdy). Zaměstnavatel v takovém případě jeho žádosti musí vyhovět. Okruh těchto překážek v práci stanoví zákoník práce a dále nařízení vlády č. 590/2006 Sb.

Shrnutí

Neplacené volno, které vám jednostranně určil (nařídil) váš zaměstnavatel, nejste povinna akceptovat. Pokud vám zaměstnavatel po dobu hromadného čerpání dovolené nepřiděluje práci, neboť dovolenou již máte vyčerpanou, jedná se o překážku v práci na jeho straně, za kterou vám přísluší náhrada mzdy ve výši průměrného výdělku. Pokud vám neplacené volno nařizoval i v minulosti, máte nárok také na doplacení náhrady mzdy za neoprávněně nařízené neplacené volno, a to až za tři roky zpětně. Doporučuji vašeho zaměstnavatele na tuto skutečnost upozornit a pokusit se vše vyřešit nejprve smírnou cestou. Pokud se situace nezlepší, je samozřejmě možné obrátit se na inspekci práce a na soud.