svobodný výběr penzijního fondu - Humpolec

Zaměstnavatelé nově musí zaměstnancům umožnit svobodný výběr penzijního fondu

Změna zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, která se významně dotkne praxe zaměstnavatelů. Novela byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2009 Sb. („Novela“), a nabyla účinnosti pouhé dva dny po svém vyhlášení - 1. srpna 2009.

 

Novela zaměstnavatelům zakázala ovlivňovat své zaměstnance při výběru penzijního fondu. Zaměstnavatelé také od 1. 8. 2009 nesmí přijmout úplatu, odměnu nebo nepeněžitou výhodu v souvislosti s poskytováním penzijního příspěvku svým zaměstnancům. Pokud toto ustanovení zaměstnavatel nedodrží a své zaměstnance ve výběru penzijního fondu omezí nebo přijme od tohoto fondu jakoukoliv pobídku, bude se jednat o přestupek (správní delikt) projednávaný Českou národní bankou. Zaměstnavatelům, kteří jsou fyzickými osobami, hrozí za takovéto chování pokuta až do výše 1 milionu Kč, právnickým osobám dokonce až do 5 milionů Kč.

Zaměstnavatelé by proto měli urychleně uvést svůj postup při poskytování penzijních příspěvků do souladu s novou právní úpravou, aby se vyvarovali vysokých sankcí. Pokud například přispívali zaměstnancům na penzijní připojištění pouze v případě, že tito jsou (stanou se) klienty konkrétního penzijního fondu, musí od této praxe ustoupit a umožnit zaměstnancům výběr penzijního fondu dle jejich vlastní úvahy. Za porušení zákona však nelze považovat samotnou existenci smlouvy upravující penzijní příspěvky mezi zaměstnavatelem a penzijním fondem, která byla uzavřena před účinností Novely. Takovou smlouvu tedy nemusí zaměstnavatelé nezbytně rušit. Podmínkou ovšem je, aby zaměstnavatelé postupovali striktně v souladu s Novelou u nových zaměstnanců, kteří si vybírají penzijní fond, i u současných zaměstnanců přejících si fond změnit.

Změny uvedené v Novele se dotknou i penzijních fondů samotných. V souvislosti s uzavíráním, změnou nebo ukončením smlouvy jsou fondy nově povinny postupovat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zájemce o uzavření smlouvy, tedy samotného zaměstnance. V souvislosti s tím je zakázáno, aby penzijní fondy zaměstnavatelům či přímo zaměstnancům poskytovaly pobídky, které by mohly vést k porušení povinnosti fondů jednat v nejlepším zájmu zaměstnance. Podle Novely také při uzavírání smlouvy nesmějí uvádět nepravdivé, nedoložené, neúplné, nepřesné, nejasné nebo dvojsmyslné údaje a informace, anebo zamlčet údaje o charakteru a vlastnostech poskytované služby.

Zaměstnancům budou penzijní fondy muset poskytnout v písemné formě informace nejen o fondu nebo osobě zprostředkovatele, ale také o všech účtovaných poplatcích, jiných souvisejících nákladech a o výši provize za zprostředkování. Za porušení vyjmenovaných povinností hrozí penzijnímu fondu pokuta za správní delikt do výše 5 milionů Kč. Projednávání tohoto správního deliktu spadá rovněž do působnosti České národní banky.

Další změnou v penzijním připojištění, kterou přinesla Novela je možnost penzijních fondů vyžadovat od zaměstnance poplatek za převedení prostředků do jiného fondu nebo poskytnutí odbytného. Odbytné fondy vyplácí v případě zániku penzijního připojištění výpovědí nebo dohodou, pokud připojištění trvalo minimálně 12 kalendářních měsíců a není vyplácena penze, ani nebyly prostředky převedeny do jiného penzijního fondu. Poplatek smí být v obou vyjmenovaných případech požadován, jen pokud od vzniku penzijního připojištění neuplynulo více než 5 let, a jeho výše nesmí přesáhnout 800 Kč. Pokud tedy bude zaměstnanec chtít během prvních 5 let svého spoření změnit penzijní fond nebo bude žádat o poskytnutí odbytného, bude si nově muset připlatit. O konkrétní výši poplatku je penzijní fond povinen zaměstnance informovat do 5 dnů od doručení jeho žádosti o poskytnutí odbytného nebo převedení prostředků do jiného fondu.

Tato Novela je pro zaměstnavatele, zaměstnance i penzijní fondy velmi důležitá. Je proto s podivem, jakým nestandardním způsobem byla schválena, a navíc s jak krátkou legisvakanční lhůtou. I vzhledem k letnímu období tak Novela prošla prakticky bez povšimnutí a řada zaměstnavatelů o její existenci nemá ani měsíc po nabytí účinnosti tušení. Přitom sankce, které jim za porušení hrozí, jsou skutečně značné.

 

http://www.epravo.cz/top/clanky/zamestnavatele-nove-musi-zamestnancum-umoznit-svobodny-vyber-penzijniho-fondu-58019.html