Stížnost - Humpolec

Odborový svaz KOVO

ZO Zexel Valeo Humpolec

Věc:  Stížnost.

Porušování zákonů České republiky a kolektivní smlouvy ze strany vedení firmy VALEO Compressor Humpolec.

 

Odbory se snaží spolupracovat s vedením společnosti a společně udržet sociální smír v závodě Valeo. Bohužel v poslední době vedení firmy postupuje tak, že svým jednáním porušuje platnou kolektivní smlouvu a zákony České republiky.

 

 

  1. BOZP audit konaný 15. 4. 2013 odhalil některé nedostatky, na které odbory již v minulosti upozorňovaly vedení společnosti. Nápravná opatření, která měla být aplikovaná do 20. 6. 2013, bohužel stále nefungují.
  2. Jednostranné zrušení zavedeného poskytování ochranných nápojů. Odbory zásadně nesouhlasí s postupem vedení HR, které neprojednalo s odborovou organizací změnu poskytování ochranných nápojů a neinformovalo o ní zaměstnance.

V případě, že teplota na pracovištích dosahuje v některých dnech i 35°C, vedení společnosti, podle názoru odborů, dostatečně nepřispívá k ochraně zdraví zaměstnanců při práci.

Vedení se hájí tím, že zákon neporušuje, což podle odborů není tak zřejmé.

Podle slov ředitele lidských zdrojů, není finanční úspora na tomto opatření velká.

  1. Šatny v našem závodě (Valeo Humpolec) neodpovídají normám ČR. Po opakované intervenci ze strany odborů, proběhlo sice jednání, ale bohužel není jasný cíl a datum nápravy. Zdržovací taktika a nezájem ze strany vedení řešit tuto problematiku nás přimělo k podání této stížnosti.
  2. Archiv je pro každou firmu místo, kde se skladují důležitá data. Bohužel vedení firmy porušuje zákony o požární ochraně a už několik let neřeší tuto problematiku. Na nevyhovující prostory pro archiv (bývalé šatny), odbory upozorňovaly vedení již několikrát. Vedení HR aplikuje stejný postup jako u šaten.
  3. VPS bonus. Valeo zásadně nedodržuje termíny při vydávání pravidel pro VPS bonus. Také porušuje kolektivní smlouvu, neboť včas neprojednává tento VPS bonus s odborovou organizací. V rozporu s platnou kolektivní smlouvou a bez souhlasu odborové organizace tento VPS bonus vydává.

 

Výbor odborové organizace žádá vedení v Německu a ve Francii, aby okamžitě zahájili dialog s odbory ZEXEL VALEO Humpolec a společně vyřešili všechny body naší stížnosti. Pokud se tak nestane, naše odborová organizace se obrátí na státní kontrolní orgány, tisk a bude tuto situaci rázně řešit.

 

V Humpolci 22. 7. 2013