Kontrola BOZP 2011 - Humpolec

Kontrola BOZP 2011, kterou provedla odborová organizace

Při rámcové kontrole BOZP provedené dne 14. 11. 2011 byly zjištěny následující skutečnosti:

 

  • V KS je pro poskytování ochranného nápoje stanovena teplota vzduchu 27 °C, nicméně dle tabulky č. 2 přílohy k NV č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky na ochranu zdraví při práci (dále též „NV č. 361/2007 Sb.“), je pro třídu práce IIb stanovena teplota vzduchu 26 °C. Z toho důvodu je třeba v KS tento údaj upravit pro stanovení nároku na přidělování ochranných nápojů.

 

  • Vzhledem k tomu, že teploty na hale (převážně v letních měsících) mohou překračovat hodnoty krátkodobé nebo dlouhodobé únosnosti práce pro zaměstnance – viz tabulka č. 3 přílohy č. 1 k NV č. 361/2007 Sb., je třeba nechat provést v příštím roce měření mikroklimatických podmínek. Z odborné závěrečné hodnotící zprávy protokolu o měření bude patrná únosná doba pro zaměstnance, při nestandardních mikroklimatických podmínkách. Po provedeném měření již bude možné porovnání teplot pomocí „suchého“ kalibrovaného teploměru, který je nutné firmou zajistit (o uvedeném měření je dle informace uvažováno).

 

  • V sanitárních zařízeních je třeba udržovat výsledné teploty vzduchu v souladu s přílohou č. 10 NV č. 361/2007 Sb., kdy např. výsledná teplota na šatnách je min. 20 °C.

 

  • V době kontroly byly některé filtry vzduchotechniky a ventilačních otvorů výrobních zařízení značně zaneseny mastnotou a prachem. Navrhuji z důvodu přehlednosti prováděnou údržbu a výměnu filtrů zaznamenávat prokazatelným způsobem (§ 4 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, zařízení, přístrojů a nářadí).

 

  • Při kontrole prováděných školení, bylo zjištěno, že zaměstnanec údržby (p. Toman) není pravidelně minimálně 1 x ročně proškolen v souladu s § 44a odst. 8 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky). Dle presenční listiny FO_172_R1 byl naposled školen 10. 9. 2009.

 

  • Na assembly lince (expedičním pracovišti „finále“) provádí zaměstnanec pracovní činnosti balení (velký rozměr papírové krabice) v nepřijatelných pracovních polohách. Studie, která byla předložena, neřeší tuto konkrétní činnost. Do plánovaného měření svalové lokální zátěže na všech pracovištích (do 1/2012), bude nutné zahrnout také tuto činnost pro zhodnocení pracovní polohy (§ 26 NV č. 361/2007 Sb.).

 

  • Při provádění kontroly bylo zřejmé, že tepelná clona u expedičních venkovních vrat zcela nezabezpečí vnikání chladného vzduchu na přilehlá pracoviště v souladu s § 7 NV č. 361/2007 Sb. Při společném spuštění tepelných přímotopů „sahara“ se dle informace situace částečně zlepší, nicméně navrhuji přidělovat zaměstnancům na přilehlých pracovištích jako OOPP proti riziku chladu pracovní mikiny.

 

  • Rohož u lakovací linky je poškozená. Je zde reálné riziko pádu. Porušen odst. 1 § 101 a 102 ZP.

 

  • U výrobních zařízení část „BLOKY“ jsou kabely přívodu el. energie k ovládacím panelům SPC přivřeny dvířky zadního krytu panelu. Porušen čl. 2.1 přílohy k NV č.101/2005 Sb.

 

  • PTFE linka: těsnění dveří u pecí je poškozené a neplní svoji funkci.  Na venkovním krytu /spoje/ pecí je zřetelný únik látky z útrob pece. Sacím potrubím pece (stropní deska pece) se do prostoru haly vrací ozón z prostoru pece, což zhoršuje vhodné mikroklima haly. Zde se jeví možný návrh toto potrubí prodloužit k odsávacímu potrubí, které by nevhodný přetlak z pece odsál vně z haly. Navrhuji provést technologem porovnání s průvodní dokumentací stroje a současným stavem a přijmout potřebná opatření viz § 3 odst. 1 NV č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů.

 

Na základě výše zjištěných nedostatků se požaduje po zaměstnavateli odstranit uvedené závady do 30. 1. 2012, popřípadě projednat se ZO OS KOVO důvody, které brání odstranění závad do uvedeného termínu.