Komentář odborů ke zprostředkovateli - Humpolec

Komentář  odborů k návrhu zprostředkovatele.

 

1/ Datum uzavření Kolektivní smlouvy 2014 - účinnosti

Navrhuji  uzavřít kolektivní smlouvu do konce června 2014 s účinností k 1.7.2014.

Původní návrh odborů byl uzavřít kolektivní smlouvu od  1.3.2014

Odbory v rámci zachování sociálního smíru přistoupily na formulaci zprostředkovatele.

 

2/Agenturní zaměstnanci – jejich počet,  použití §309/odst. 8. zákoníku práce, spolurozhodování/projednání ve vztahu k odborové organizaci

Podle názoru zprostředkovatele a dlouhodobého vývoje v problematice spolurozhodování pracovněprávních vztazích jak v Evropské unii a tak i v pracovněprávní legislativě České republiky je třeba vzít v úvahu, že je to zaměstnavatel, který by měl mít vždy rozhodující slovo v zásadních otázkách řízení soukromé firmy včetně rozhodování o struktuře zaměstnanců , tedy i o určení počtu zaměstnanců agenturních.

Harmonizační proces pracovního práva ve vazbě na právo Evropské unie za poslední roky přesunul většinu práv odborů na spolurozhodování do režimu projednání , případně práva na informaci. Výjimkou je  poslední novela §39 Zákoníku práce č.262/2006 Sb. - pracovní poměr na dobu určitou, kdy zákonodárce v rámci  v souladu s evropskou legislativou opět přiměřeně připouští opakované/řetězené uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, bez omezení tak jak uvádí §39 Zákoníku práce č. 262/2006 Sb. Zde je ale právě podmínka dohody s odborvouorganizací, pokud působí u zaměstnavatele.

Navrhuji tedy, aby o rozsahu agenturního zaměstnávání, včetně vymezení pracovních pozic, na které budou agenturní zaměstnanci přiděleni, zcela rozhodoval zaměstnavatel, s tím , že dojde  předem k projednání s odborovou organizací.

Původní návrh odborů

Spolurozhodování o rozsahu agenturního zaměstnávání, § 309 odst. 8 ZP. Především se jedná o vymezení pracovních pozic, nebo provozů na které budou agenturní zaměstnanci přidělení a  o procentuálním podílu agenturních zaměstnanců na celkovém počtu zaměstnanců Valeo v Humpolci

Odbory v rámci zachování sociálního smíru přistoupily na formulaci zprostředkovatele i když Valeo v Rakovníku má tuto formulaci v sekci spolurozhodování.

 

3/ Finanční prostředky od zaměstnavatele – dar/příspěvek

Úvodem je třeba konstatovat, že žádný právní předpis v České republice nenařizuje zaměstnavateli, aby dával zaměstnancům respektive členům odborové organizace jakékoliv finanční příspěvky nebo dary. Dříve před rokem 1989 museli zaměstnavatelé vytvářet povinně tzv. fond kulturních a sociálních potřeb. Je tedy zřejmé , že z povinnosti se neustále v některých firmách udržuje jakási zvyklost obdobu fondu uchovávat. Plnou náhradou dnes jsou zejména benefitní programy ve firmách.

Sporná kolektivní smlouva obsahuje v části F. Sociální program –  určité „benefity“ poskytované zaměstnavatelem.

Vedle toho stejná kolektivní smlouva  v části B.7 Zajištění činnosti odborové organizace –  plní  ze strany zaměstnavatele i jeho povinnost ve vazbě na zákonnou podporu činnosti odborové organizace .

Pokud by tedy měl být příspěvek/dar  od zaměstnavatele vázán na počet členů odborové organizace, případně by jej mohli plně využívat pouze členové odborů a omezeně nečlenové, má zprostředkovatel názor, že by se mohlo v určitých případech jednat i o formu přímé diskriminace , tak jak definuje příslušný antidiskriminační zákon.

Zaměstnavatel by měl poskytnout  finanční prostředky ve výši a formě jak sám navrhuje. S tím, že by odborová organizace předkládala předem  plán akcí pro všechny zaměstnance bez rozdílu, tedy tak, že nebude ve výši čerpání – příspěvku pro jednotlivé plánované akce  činěn rozdíl zda jde o člena/nečlena odborové organizace.

 

Návrh odborů.

Zaměstnavatel poskytne odborové organizaci  každý rok jednorázový dar  ve výši  1000 Kč na každého člena odborové organizace (doložený stav každý rok k 1.lednu), nejméně však 200 000 Kč. Výplata se uskuteční v prvním čtvrtletí daného roku. Odbory poskytnou Valeu seznam akcí na které  tento dar použily.

Odbory v rámci zachování sociálního smíru přistoupily na formulaci zprostředkovatele.

To znamená, že bez ohledu na datum podepsání KS. Pokud bude předložen seznam akcí s rozpočtem  200 000 Kč by měl zaměstnavatel tuto částku poskytnout.
Původní návrh zaměstnavatele byl na částku max. 200 000 Kč.

 

1/ Datum uzavření Mzdového předpisu – účinnosti

Navrhuji  stejný termín účinnosti jako bod A)-1/ , ale s platností do 31.12.2014..

Původní návrh odborů byl uzavřít kolektivní smlouvu od  1.3.2014

Odbory v rámci zachování sociálního smíru přistoupily na formulaci zprostředkovatele.

 

2/ Odměna za splnění pololetních výsledků

U tohoto sporného bodu v rámci kolektivního vyjednávání  zprostředkovatel doporučuje zaměstnavateli přijmout argumentaci – návrh odborové organizace s drobnou úpravou:  „Celkový počet celodenních absencí v daném pololetí poměrně krátí bonus“.

Tato forma motivace zaměstnanců je v dnešní době velice častá i v jiných firmách v České republice. Je třeba ale velice přesně právně formulovat podmínky pro její vyplácení zaměstnancům, tak aby šlo skutečně o stanovení konkrétního podílu zaměstnance na hospodářském resp. ekonomickém výsledku zaměstnavatele za určité stanovené období. Nesmí se objevit jakékoliv okolnosti či náznaky přímé diskriminace v odměňování. V praxi se problematickým jeví zejména vyplácení/nevyplácení odměn ve vazbě na pracovní neschopnost  zaměstnance z důvodu jeho nemoci. Pro tyto případy proto doporučuje platná legislativa a judikatura soudů přesné zákonné formulace podmínek výplaty těchto motivačních odměn zaměstnancům.

Odbory vítají formulaci zprostředkovatele a souhlasí.

Očekáváme že tuto formulaci uplatní i pro bonus za první pololetí z důvodu průtahů o uzavření KS.

 

3/ Navýšení mezd

V tomto sporném bodě v rámci kolektivního vyjednávání není doposud možná shoda obou smluvních stran. Je třeba konstatovat, že zaměstnavatel vydal formou vnitřního předpisu platný mzdový předpis, kde jsou uvedeny jasná pravidla odměňování včetně jím garantovaného růstu mezd zaměstnanců.

Pravidla odměňování jsou regulována zákoníkem práce a pravidly pro minimální respektive zaručenou mzdu. Při dodržení těchto právních regulací má zaměstnavatel právo na určování pravidel odměňování zaměstnanců za řádně a včas vykonávanou práci. Nejen v České republice , ale zejména v zemích Evropské unie se pro účely zachování sociálního smíru dává v oblasti odměňování prostor i pro názory odborových organizací. Formou většinou kompromisů bývají právě kolektivní/tarifní smlouvy.

Po prostudování všech předložených dokumentů a jednání se zástupci obou stran kolektivního vyjednávání navrhuje zprostředkovatel následující, a to s přihlédnutím k tomu, že zaměstnavatel již na základě platného mzdového předpisu jednostranně zvýšil mzdy.

Dělnické profese:

K 1.6.2014 zvýšit  zaměstnancům v dělnických profesích  mzdy o 0,8% bez zpětné účinnosti, s tím , že celkový garantovaný růst mezd bude celkem v roce 2014 činit 3,3% oproti roku 2013. Při stanovení minimálního růstu o 450,-Kč.

 

THP zaměstnanci

Pro tuto skupinu zaměstnanců garantovat průměrný růst mezd pro rok 2014 o 3% oproti roku 2013. S tím, že všem THP zaměstnancům bude garantovaný růst činit minimálně 2,5%.

Při zachování výjimek ve mzdovém předpise stanovených, včetně revidování hodnocení zaměstnanců ohodnocených B- k 1.7.2014.

 

Původní návrh odborů:

Přímí zaměstnanci navýšení minimálně 2,7% ze základní mzdy.od 1.3.2014 a 0.8% od 1.7.2014.

Zaměstnanci THP zvýšení minimálně o 2,5% od 1.3.2014. I pro zaměstnance s hodnocením B-.

Odbory v rámci zachování sociálního smíru přistoupily na formulaci zprostředkovatele.