Odprodej skupiny CAM - EPR

Evropská rada zaměstnanců skupiny Valeo

Stanovisko evropské rady zaměstnanců skupiny Valeo k projektu prodeje divize CAM společnosti U‐Shin

Úvodem

Informace o projektu, který se dotkne přibližně 4 400 zaměstnanců po celém světě, z toho v Evropětéměř 2 700 zaměstnanců v 9 závodech v 5 zemích, byly zveřejněny letos v červenci. Aby se k němumohla evropská rada zaměstnanců vyjádřit a vydat společné stanovisko, musela se dvakrát sejít aprovést důkladnou analýzu projektu.Aby vůbec mohla společné stanovisko vydat a řádně ho odůvodnit, považovala za nezbytné zohlednitzávěry konečné zprávy z 15. října 2012 vypracované jejím poradcem společností Syndex, jakoži odpovědi, které získala od vedení skupiny Valeo a společnosti U‐Shin. Připomínáme, že:‐ podmínkou pro vydání stanoviska je poskytnutí přiměřené lhůty na projednání a zvážení(srovnej článek 5.2.2 dohody o evropské radě zaměstnanců skupiny Valeo a příslušnáustanovení směrnice 2009/38/ES),‐ projekt fúze byl připravován 15 měsíců, než byl předložen,‐ odpovědi na naše otázky určené vedení skupiny Valeo a společnosti U‐Shin, tj. případnémubudoucímu zaměstnavateli zaměstnanců divize CAM, byly poskytnuty teprve na zasedáníevropské rady zaměstnanců, která se konala 17. října 2012.

Stanovisko

1. Projekt prodeje skýtá jisté vyhlídky a příležitosti pro výrobu přístupových mechanismůBudoucí skupina U‐Shin/CAM se stane světovou jedničkou, a proto by měla být schopna upevnit svojipozici ve vztahu k odběratelům, zejména v případě mezinárodních platforem.Vedle vzájemně se doplňující výroby by mohla budoucí skupina těžit také z kombinace výrobního atechnologického knowhow a znalosti kultury na různých trzích, kterými dnes disponují oběspolečnosti.Budoucí skupina by měla být schopna nabídnout stávajícím odběratelům společnosti U‐Shin výrobky,které dnes vyrábí divize CAM (zejména elektronické systémy PCS).Tato dynamika by pak mohla vést k posílení pozice kompetenčních center, pokud zůstane zachovánzpůsob jejich financování.

2. Na zasedání, které se konalo 17. října 2012, jsme mohli díky osobním jednáním s pányCharltonem a Marukem a se zástupci vedení skupiny Valeo objasnit některé záležitostitýkající se:‐ způsobu financování akvizice divize CAM společností U‐Shin, které by mohlo výrazně zvýšitmíru zadlužení nové skupiny,‐ rizik souvisejících se snahou o zlepšení výsledků hospodaření závodu v Pianezze,‐ rozhodnutí zachovat výrobní závody a projektové kanceláře i přesto, že se jejich výsledkyhospodaření dál zhoršují, místo nějaké zásadnější reorganizace,‐ rizik spojených s rentabilitou segmentu elektronických systémů PCS,‐ důsledků nižší rentability výroby v Brazílii a‐ opětovné začlenění zaměstnanců z nedávno vytvořených center sdílených služeb.Chtěli bychom poděkovat pánům Delhovrenovi a Vreckovi za odpovědi a podklady týkající sezávodů, jichž se prodej dotkne, a také pánům Marukovi a Charltonovi za čas, který věnovalizodpovězení dotazů evropské rady zaměstnanců. Domníváme se, že jsme z jednání s nimi získalivšechny informace nezbytné k vydání stanoviska k tak rozsáhlému projektu, jakým je tentoprojekt prodeje.

3. Přesto zůstává několik otazníků ohledně budoucí konfigurace některých výrobních činnostía osudu některých výrobních závodů. Evropská rada zaměstnanců si je nicméně vědomatoho, že je do data uzavření smlouvy o prodeji podniku nebude možné zodpovědět. Jednáse o:‐ lidské zdroje a investice ve výrobních závodech (Pianezza a Košice) k zabránění případnémunarušení organizace výroby a odstranění stávajících problémů s kvalitou a následněk dosažení nebo obnovení nezbytné a také očekávané rentability výroby,‐ výrobní projekty, které umožní závodům v Dijonu, Martorelles a Ratingenu zvrátitdlouhodobý pokles výroby, ziskovosti i počtu zaměstnanců,‐ budoucnost zaměstnanců, kteří po prodeji zůstanou relativně izolovaní jak ve společnostiU‐Shin, tak ve skupině Valeo (týká se závodů v Ratingenu, ZIE a SSC v Nevers),‐ začlenění závodu v maďarském Kisbéru do evropské výroby divize CAM (postaveníodběratele a interního dodavatele některých technologií vstřikování...) a‐ budoucnosti výroby mimo divizi CAM v závodech skupiny Valeo, které budou v důsledkuprojektu prodeje rozděleny na dvě části (týká se výroby klimatizací v Martorelles a světelv Pianezze).

4. Členové evropské rady zaměstnanců by proto uvítali, kdyby byl prodej rozšířen o zárukytýkající se:

a. dlouhodobého udržení výroby a počtu zaměstnanců a Nejnovější dohody na národní úrovni s vedením skupiny Valeo ohledně zajištění pracovních míst aprobíhajících sociálních plánů zůstávají v platnosti.Výbor evropské rady zaměstnanců by uvítal, aby byla zvýšená pozornost věnována pracovnímpodmínkám v dotčených závodech a jejich dalšímu zlepšování.Během platnosti předloženého střednědobého plánu na období let 2012 až 2016 nesmí docházetk propouštění z ekonomických důvodů.V případě snižování počtu zaměstnanců v uvedeném období trvá výbor evropské rady zaměstnancůna tom, aby sociální opatření na národní úrovni vycházela z podmínek schválených v platnýchsociálních plánech skupiny Valeo pro jednotlivé země.

b. vytvoření evropské rady zaměstnanců ve společnosti U‐Shin.Jde o to, aby měli zaměstnanci divize CAM převádění do společnosti U‐Shin záruku, že budepokračovat sociální dialog na odpovídající rozhodovací úrovni.Vzhledem k nejisté budoucnosti výroby a zaměstnanců v evropských závodech považujeme zanezbytné, aby byl během tří měsíců po uzavření smlouvy o prodeji podniku vytvořen zvláštnívyjednávací výbor.Článek 13 směrnice 2009/38/ES stanoví, že pokud dojde k podstatným změnám ve struktuře podniku,mohou stávající evropské rady zaměstnanců předběžně schvalovat dohody.S ohledem na zachování běžného chodu („business as usual“) si lze představit, že společnost U‐Shinpřevezme dohodu o evropské radě zaměstnanců ve skupině Valeo, která bude upravena podlepodmínek nové skupiny CAM/U‐Shin.

Paříž dne 26. 10. 2012

Axel Dorscht  tajemník evropské rady zaměstnanců skupiny Valeo