Nová směrnice Evropské podnikové rady - EPR

DOHODA O EVROPSKÉ RADĚ ZAMĚSTNANCŮ

PREAMBULE

 

Vzhledem k evropskému působení skupiny Valeo a změnám právních předpisů Společenství, s cílem zlepšit postupy pro informování zaměstnanců a projednání se zaměstnanci, vedení Skupiny a reprezentativní sociální partneři na evropské úrovni, dále jen signatářské strany, uzavřely dne 21. září 1999 dohodu o zřízení evropské rady zaměstnanců, jejíž znění bylo změněno dodatkem z 8. dubna 2004 a poté 29. května 2008 podpisem nové dohody. Signatářské strany se dohodly přepracovat poslední znění touto dohodou, aby byla dohoda v souladu s evropskou směrnicí č. 2009/38/ES ze dne 6. května 2009 provedenou do francouzského vnitrostátního práva nařízením č. 2011-1328 ze dne 20. října 2011. Evropská rada zaměstnanců umožňuje organizovat názorové výměny a nastolit dialog, aniž by tím byla dotčena úloha jednotlivých vnitrostátních orgánů.

 

Článek 1 - Rozsah působnosti

 

Do okruhu působnosti takto zřízené evropské rady zaměstnanců, za podmínek a v zemích uvedených v článcích L. 2331-1 a L. 2341-1, L. 2341-2 a L. 2341-3 francouzského zákoníku práce, patří:

 • společnost Valeo, jakožto dominantní společnost, a
 • podniky, které jsou pod její kontrolou.

 

 

ČLÁNEK 2 - DOPAD ZMĚN V ROZSAHU SKUPINY

 

2.1 VYSTOUPENÍ ZE SKUPINY

 

Podniky a závody jsou vyčleněny z okruhu působnosti evropské rady zaměstnanců, pokud přestanou splňovat podmínky uvedené v článku 1 této dohody.

 

2.2 VSTUP DO SKUPINY

 

Podniky a závody, které by splňovaly podmínky stanovené v článku 1 až po dni vstupu této dohody v platnost, budou začleněny do evropské rady zaměstnanců do třech měsíců po jejich vstupu do Skupiny.


Článek 3 - SLOŽENÍ EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ

 

Evropská rada zaměstnanců se skládá:

 

 • z ředitele dominantní společnosti nebo jeho zástupce, kterému jsou nápomocni, s výjimkou mimořádných okolností, nejvíce dva spolupracovníci,

 

 • ze zástupců zaměstnanců v souladu s níže uvedenými pravidly:
  • jednoho zástupce za každý stát vymezený v článku 1, ve kterém má Skupina jeden nebo více závodů, pod podmínkou, že v uvedeném státě Skupina zaměstnává minimálně 150 zaměstnanců v jednom či více závodech;
  • z dalších zástupců úměrně počtu zaměstnanců zaměstnaných v podnicích nebo závodech jednotlivých států podle těchto pravidel:
   • jedno další křeslo se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 10 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny,
   • dvě další křesla se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 20 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny,
   • tři další křesla se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 30 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny,
   • čtyři další křesla se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 40 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny,
   • pět dalších křesel se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 50 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny,
   • šest dalších křesel se přidělí státu, ve kterém pracuje alespoň 60 % počtu všech zaměstnanců zaměstnaných v okruhu působení Skupiny.

 

Počet zaměstnanců se vypočte v souladu s vnitrostátními právními předpisy jednotlivých dotčených států, přičemž se zohlední pouze zaměstnanci mající pracovní smlouvu se společností Valeo.

 

Pro každé přidělené křeslo se stanoví řádný člen a náhradník. Náhradník zastupuje řádného člena v případě jeho nepřítomnosti na zasedání.

 

Náhradníci se neúčastní přípravných zasedání ani plenárních zasedání, pokud jsou přítomni řádní členové. Náhradníci dostávají stejné písemné informace jako řádní členové, zejména zápisy ze zasedání.

 

Z podnětu vedení nebo výboru ERZ lze přistoupit každé dva roky k přezkoumání složení evropské rady zaměstnanců, pokud došlo k podstatným změnám v podílu zaměstnanců v jednotlivých zemích z důvodu změn, které nastaly v okruhu působnosti Skupiny (např. akvizice, prodej, sloučení, ale i interní růst nebo pokles).

 

Za předpokladu, že by v některé zemi klesl počet zaměstnanců pod hranici 150 osob, mandát zástupce v evropské radě zaměstnanců zůstane v platnosti do června následujícího roku. Referenčním datem pro posuzování počtu zaměstnanců s ohledem na složení ERZ je 31. prosinec.

 

Země, které překročí hranici 150 zaměstnanců, získá právo jmenovat svého zástupce v evropské radě zaměstnanců až v červnu následujícího sudého roku.

 

V případě přetrvávající nerovnováhy v zastoupení v evropské radě zaměstnanců z hlediska jednotlivých aktivit, socioprofesních kategorií a pohlaví evropská rada zaměstnanců stanoví doporučení, aby se postupně přiblížila lepší rovnováze.

Článek 4 - JMENOVÁNÍ ČLENŮ

 

Řádní členové a náhradníci jsou voleni nebo jmenováni v souladu s platnými pravidly nebo zvyklostmi v příslušných státech.

 

 

Článek 5 - PRAVOMOCI A ÚKOLY EVROPSKÉ RADY

 

5.1 PRAVOMOCI

 

Evropská rada zaměstnanců je orgán příslušný v otázkách týkajících se:

 • buď celé skupiny podniků na úrovni Společenství,
 • nebo alespoň dvou podniků nebo závodů Skupiny nacházejících se ve dvou státech Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru,
 • operací, které by měly za následek podstatnou změnu stávajícího rozsahu působnosti evropské rady zaměstnanců, aniž by touto změnou musely být dotčeny dvě země Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru.

 

Evropská rada zaměstnanců však nenahrazuje místní orgány zastupující zaměstnance v podnicích, na které se vztahuje tato dohoda, ani výsady ředitele podniku.

5.2 ÚKOLY

Evropská rada zaměstnanců se schází pravidelně dvakrát ročně.

 

5.2.1 Postupy informování

 

Členové evropské rady zaměstnanců jsou informováni o struktuře skupiny podniků, kterých se tato dohoda týká, o její hospodářské a finanční situaci, o pravděpodobném vývoji její činnosti, o výrobě a odbytu, o situaci a pravděpodobném vývoji zaměstnanosti, o investicích apod.

 

Informováním ve smyslu evropské směrnice uvedené v preambuli, se rozumí předávání údajů zaměstnavatelem zástupcům zaměstnanců, aby se mohli seznámit s projednávaným tématem a posoudit je. Informace musí být poskytovány v době, způsobem a s obsahem, které jsou vhodné k tomu, aby zástupci zaměstnanců mohli důkladně posoudit možný dopad projednávané záležitosti.


5.2.2 Postupy informování za účelem projednání

 

Projednáním ve smyslu této směrnice se rozumí navázání dialogu a výměna názorů mezi zástupci zaměstnanců a ústředním vedením nebo jinou lépe odpovídající úrovní vedení, a to v době, způsobem a s obsahem, které umožní zástupcům zaměstnanců vyjádřit v přiměřené lhůtě a na základě poskytnutých informací stanovisko k navrženým opatřením, jež jsou předmětem projednání, aniž je dotčena odpovědnost vedení. Toto stanovisko může být zohledněno v rámci podniku nebo skupiny podniků působících na úrovni Společenství.

 

Informování zástupců evropské rady zaměstnanců za účelem projednání s nimi musí proběhnout souběžně s informováním reprezentativních orgánů podniků.

 

Informování zaměstnanců evropské rady zaměstnanců a projednání se zaměstnanci je třeba chápat jako výměnu názorů a navázání dialogu, které je třeba provádět tak, aby byla zajištěna účinnost tohoto postupu.

 

Informování evropské rady zaměstnanců a projednání s ní se týká zejména podstatných změn v organizaci, zavádění nových pracovních a výrobních metod, přeložení výroby, fúzí, zmenšování nebo zavírání podniků, závodů nebo jejich důležitých úseků a hromadného propouštění (v souladu s ustanoveními článku 8.2 této dohody).

 

V případě projednávání evropská rada zaměstnanců vydá stanovisko. Vedení vydá odůvodněnou odpověď k vyjádřenému stanovisku.

 

5.2.3 Soudní řízení z iniciativy evropské rady zaměstnanců

Strany uznávají, že i v případě rozdílnosti názorů zůstane podpora kvalitního dialogu jedním z hlavních cílů členů evropské rady zaměstnanců a vedení.

 

Pokud se evropská rada zaměstnanců domnívá, že má nebo měla být informována a že konkrétní projekt s ní má či měl být projednán, obrátí se s žádostí na ředitele pro pracovněprávní vztahy Skupiny s cílem urychleně uspořádat výměnu názorů na dané téma.

V případě přetrvávající neshody mezi vedením a evropskou radou zaměstnanců po uskutečněné výměně názorů, může evropská rada zaměstnanců, pokud to považuje za prospěšné, pověřit svého tajemníka nebo jakéhokoli jiného člena evropské rady zaměstnanců, aby se obrátil na soud.

Článek 6 - FUNKČNÍ OBDOBÍ A OCHRANA ČLENŮ

Funkční období členů evropské rady zaměstnanců je čtyřleté pod podmínkou, že členové nadále splňují podmínky příslušnosti k závodu či podniku Skupiny ve smyslu L. 2331-1 a L. 2341-1, L. 2341-2 a L. 2341-3 francouzského zákoníku práce a podmínky jmenování členů uvedené v článcích 2 a 4 této dohody.

 

 

Mandát se obnovuje v souladu s ustanoveními článku 3 této dohody.

 

Členové evropské rady zaměstnanců požívají stejnou ochranu a stejné záruky jako zástupci zaměstnanců podle předpisů platných v zemi, ve které byli jmenováni.

 

Článek 7 - ORGANIZACE EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ

Evropské radě zaměstnanců předsedá ředitel dominantní společnosti Skupiny nebo jeho zástupce.

 

Evropská rada zaměstnanců volí z řad svých členů tajemníka a jeho zástupce. Tajemník a zástupce tajemníka jsou voleni většinou hlasů členů evropské rady zaměstnanců.

Evropský výbor zaměstnanců volí ze svých členů většinou hlasů výbor složený z devíti členů, z nichž je pět stálých a čtyři nestálí, zahrnující tajemníka a zástupce tajemníka evropské rady zaměstnanců.

 

Tajemník a výbor se volí na čtyři roky. Evropská rada zaměstnanců má však možnost rozhodnout, většinou hlasů svých členů, o obnově mandátu tajemníka, zástupce tajemníka a členů výboru každé dva roky.

 

Výbor zabezpečuje koordinaci v rámci evropské rady zaměstnanců.

 

Odborník (článek 13) je rovněž jmenován na období čtyř let.

 

Evropská rada zaměstnanců přijme svůj jednací řád, který stanoví podmínky jejího fungování.

 

Na návrh výboru nebo ředitele společnosti a na základě jejich vzájemné dohody lze vytvořit v rámci evropské rady zaměstnanců komisi k prostudování konkrétní problematiky. Vedení odůvodní případné zamítnutí požadavku na vytvoření komise v rámci evropské rady zaměstnanců.

Za účelem plnění svých úkolů každý člen evropské rady má k dispozici časový kredit, který nemůže překročit 100 hodin ročně u členů výboru a 40 hodin ročně u členů evropské rady, s výjimkou mimořádných okolností. Tato doba je považována za pracovní dobu a je zaměstnanci zaplacena v řádném výplatním termínu.

 

Do ročního časového kreditu nespadají:

-   schůze s vedením,

-   přípravné schůze na schůze s vedením,

-   zasedání výboru bez přítomnosti vedení v rozsahu jednoho zasedání v každém čtvrtletí.

ČLÁNEK 8 - ORGANIZACE ZASEDÁNÍ EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ

 

Existují čtyři druhy zasedání: výroční, mimořádné, přípravné a čtvrtletní zasedání výboru.

 

Každý rok bude provedena bilance počtu uskutečněných zasedání.

 

Po každém výročním nebo mimořádném zasedání mají členové evropské rady zaměstnanců nebo výboru možnost pokračovat v zasedání a provést závěrečný debriefing v délce maximálně tří hodin.

8.1 Výroční zasedání

Evropská rada zaměstnanců se schází pravidelně dvakrát ročně a svolává ji prezident skupiny.

 

V prvním čtvrtletí se svolává plenární zasedání, na kterém jsou prezentovány podstatné skutečnosti, které ovlivnily výkony Skupiny v předcházejícím roce a perspektivy na další rok.

 

Na druhém zasedáni probíhá hloubkové posouzení uvedených skutečností v souladu s odst. 1 čl. 5.2.

 

Tato zasedání probíhají v pařížském regionu, pokud není stanoveno jinak, po odsouhlasení prezidenta skupiny a tajemníka.

 

Termín zasedání musí být oznámen měsíc předem u prvního zasedání a dva měsíce předem u druhého zasedání.

 

Pořad jednání je schválen prezidentem skupiny po dohodě se sekretariátem a je oznámen členům nejméně měsíc před datem konání schůze. V případě rozdílného názoru na obsah programu zasedání je program stanoven prezidentem skupiny, který ho oznámí dva týdny před zasedáním.

8.2 MIMOŘÁDNÉ(Á) ZASEDÁNÍ

V případě mimořádných okolností, které výrazně ovlivňují zájmy zaměstnanců, zejména v případě delokalizace, uzavření podniků či závodů nebo hromadného propouštění, ředitel podniku nebo jeho zástupce či jakýkoli jiný vedoucí pracovník na přiměřené úrovni vedení s rozhodovací pravomocí svolá výbor za účelem jeho informování a uspořádání výměny názorů a dialogu o opatřeních, které výrazně nepříznivě ovlivňují zájmy zaměstnanců.

 

Mimořádnými okolnostmi, které nepříznivě ovlivňují zájmy zaměstnanců, se rozumí projekt, jehož sociální dopad bude mít za následek propuštění více než 30 zaměstnanců.

 

Pokud ředitel podniku nebo jeho zástupce nedají podnět ke svolání zasedání, má výbor právo požádat ředitele podniku, aby svolal mimořádné zasedání.

 

Pokud se na zemi, která je zastoupena v evropské radě zaměstnanců, vztahují mimořádné okolnosti, ve smyslu odstavce 1. tohoto článku, a pokud dotyčná země:

 • nemá svého stálého zástupce v evropské radě zaměstnanců, může být dočasně člen evropské rady zaměstnanců dané země přijat za člena výboru v rámci postupu pro informování zaměstnanců a/nebo projednání se zaměstnanci;
 • má již jednoho či dva zástupce ve výboru evropské rady zaměstnanců, další zástupce dané země může být dočasně přijat za člena výboru evropské rady zaměstnanců v rámci postupu pro informování zaměstnanců a/nebo projednání se zaměstnanci, na žádost závodní rady nebo ústřední podnikové rady za předpokladu, že výbor evropské rady zaměstnanců, zastoupený tajemníkem, a vedení společnosti udělí souhlas. Tento zástupce je oprávněn se účastnit diskusí, avšak v konzultačním řízení nemá hlasovací právo.

 

Cílem dočasného rozšíření výboru je zvýšení efektivnosti postupu pro informování zaměstnanců a/nebo projednání se zaměstnanci.

 

 

Na základě zprávy vypracované ředitelem podniku se bude toto zasedání konat bezodkladně, a pokud jde o kombinaci zasedání evropských a vnitrostátních orgánů, v časové posloupnosti v souladu s pozitivním právem a s cílem zabezpečit přiměřenou účinnost tohoto postupu.

 

Všechny povinné zákonné postupy vztahující se k různým úrovním orgánů zastupujících zaměstnance mohou probíhat souběžně (s mírným posunem upřednostňujícím každou úroveň), pokud tato vyjednávání dodržují zásadu účinnosti, aniž by se zpomalil rozhodovací proces v podnicích.

 

V případě, že některá země, společnost s právní subjektivitou nebo závod spadající do okruhu působnosti evropské rady zaměstnanců nedodrží souběžnost s předností informování evropské rady zaměstnanců, ředitel pro pracovněprávní vztahy skupiny a tajemník evropské rady zaměstnanců se zavazují, že vyvinou veškeré potřebné úsilí, aby se co nejdříve obnovilo dodržování dohody, loajalita zástupců zaměstnanců a duch dohody, případně za účasti zástupce země v evropské radě zaměstnanců.

 

Výbor může vydat stanovisko, na které bude poskytnuta odůvodněná odpověď.

 

V případě těchto mimořádných okolností, které byly uvedeny výše, prezident skupiny může rozhodnout, po obdržení stanoviska tajemníka, že místo výboru svolá plenární zasedání evropské rady zaměstnanců.

8.3 PŘÍPRAVNÁ ZASEDÁNÍ

 

Každému zasedání s vedením skupiny předchází přípravné zasedání zvolených členů.

 

Přípravná zasedání se konají den před plenárními zasedáními nebo zasedáními výboru v případě mimořádných okolností na stejném místě jako tato zasedání.

 

 

Předání dokumentů řádným členům a náhradníkům evropské rady zaměstnanců se uskuteční bezodkladně, nejpozději na přípravném zasedání.

8.4 ČTVRTLETNÍ ZASEDÁNÍ VÝBORU

 

Organizace a místo zasedání čtvrtletního zasedání výboru se stanoví na základě společné dohody tajemníka a ředitele lidských zdrojů skupiny. Poté tajemník svolá členy výboru na zasedání.

 

 

ČLÁNEK 9 - zápisy ze zasedání

 

Vedení vypracuje souhrnný zápis z každého zasedání, který musí být přeložen do jazyků všech účastníků, a předá ho tajemníkovi.

 

Případné připomínky členů se zasílají tajemníkovi, který je předá vedení.

 

Zápis zohledňující případné změny, přeložený do jazyků všech účastníků, se zasílá členům nejpozději dva měsíce po datu konání zasedání.

ČLÁNEK 10 - PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

 

10.1 Podmínky výkonu mandátu

 

Členové evropské rady zaměstnanců, kteří se účastní přípravných a plenárních zasedání, jakož i zasedání výboru v případě mimořádných okolností, mají právo na zachování platu po dobu trvání zasedání a cesty.

 

Řádným členům evropské rady zaměstnanců lze poskytnout školení potřebné pro výkon jejich funkce v rozsahu tří dnů po dobu trvání funkčního období.

 

V zájmu podpory přímé výměny názorů a komunikace mezi všemi členy výboru evropské rady zaměstnanců, a je-li to nezbytné, lze těmto členům poskytnout kurz angličtiny v rozsahu 60 hodin ročně.

 

Po dobu trvání jazykového vzdělávání a cesty má člen výboru právo na zachování platu v plné výši. Roční program a podmínky tohoto vzdělávání budou předmětem návrhu výboru a předloženy ke schválení v koordinaci s ředitelem podniku.

 

Každý člen výboru má k dispozici časový kredit ve výši 100 hodin ročně, jak je uvedeno v článku 7.

Při dodržování ustanovení o služebním tajemství a povinnosti zachování mlčenlivosti členové evropské rady zaměstnanců informují zástupce zaměstnanců závodů nebo podniků skupiny, a pokud tyto orgány nejsou ustanoveny, všechny zaměstnance o obsahu a výsledcích postupu informování a projednání v souladu s ustanoveními této dohody.

 

V zemích, kde neexistuje orgán zastupující zaměstnance na národní úrovni, bude možné uvažovat o uspořádání výroční schůze mezi příslušnými řádnými členy evropské rady zaměstnanců a zástupci závodů Valeo v těchto zemích.

 

Závody mohou být zastoupeny maximálně dvěma zástupci. Tato schůze by se uskutečnila do třech měsíců po druhé výroční schůzi konané podle článku 8.1 dohody.

 

Uvedené opatření nemůže být v žádném případě považováno za základ, který by vedl k založení rady zaměstnanců na úrovni dotyčných zemí.

 

10.2 DŮVĚRNOST INFORMACÍ

 

Členové evropské rady zaměstnanců, jakož i odborníci (viz článek 13) jsou povinni dodržovat služební tajemství týkající se výrobních postupů a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích, které jim poskytlo vedení podniku.

 

Členové evropské rady zaměstnanců se zavazují k zachování důvěrnosti informací i po skončení svého funkčního období.

ČLÁNEK 11 - ÚHRADA PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

Provozní náklady evropské rady zaměstnanců, zejména náklady na organizaci zasedání, překlady, tlumočení, další vzdělávání, ve smyslu článku 10.1, jakož i výdaje na stravování, ubytování a cestovné členů evropské rady zaměstnanců hradí podnik.

 

Sekretariát evropské rady zaměstnanců má k dispozici kancelář vybavenou komunikačními prostředky (počítač, tiskárna, fax, telefon, které jsou nezbytné na plnění jeho úkolů). Sekretariát má k dispozici asistentku na poloviční úvazek, která se účastní přípravných zasedání, pokud vedení svolá plenární nebo mimořádné zasedání evropské rady zaměstnanců nebo čtvrtletní zasedání výboru.

 

Členové evropské rady zaměstnanců mají k dispozici materiální prostředky potřebné na plnění svých úkolů, zejména kancelář, telefon odpovídající telekomunikačnímu vybavení závodu, počítač s přístupem k elektronické poště a tiskárnu. Členové evropské rady zaměstnanců mohou využívat svou e-mailovou adresu v rámci plnění svých úkolů pouze ke komunikaci s ostatními zástupci zaměstnanců nebo odborovými organizacemi. Hromadná elektronická komunikace určená zaměstnancům je zakázána, avšak individuální je povolena.

 

Tyto náklady jsou hrazeny z rozpočtu vyhrazeného na fungování evropské rady zaměstnanců.

Ředitelství lidských zdrojů bude dohlížet na řádné uplatňování výše uvedených ustanovení.

ČLÁNEK 12 - PŘEKLADY A TLUMOČENÍ

Dokumenty předávané řádným členům evropské rady zaměstnanců a náhradníkům, jakož i zápisy a dokumenty potřebné k plnění jejich úkolů musí být přeloženy do všech jazyků účastníků.

 

V případě sporu je rozhodující dokument ve francouzském jazyce.

 

Tlumočníci zajišťují tlumočení diskusí ze všech jazyků účastníků na přípravných a mimořádných zasedáních, na zasedáních výboru a při debriefingu.

Je-li to možné, respektive pokud to umožňují podmínky místa zasedání, vedení poskytne evropské radě zaměstnanců zvukově izolované kabiny pro všechna uvedená zasedání.

ČLÁNEK 13 - ODBORNÍCI

 

V rámci plnění svých úkolů evropská rada zaměstnanců a výbor mohou využít pomoci odborníků podle vlastního výběru, pokud je to nezbytné k plnění jejich úkolů. Náklady spojené s činnosti jednoho odborníka hradí podnik. Tento odborník bude jmenován na období čtyř let.

 

V případě mimořádných okolností plynoucích z vysoké odbornosti nebo potřeby upřesnění problematiky a není-li odborník obvykle jmenovaný dostatečně způsobilý pro specifický úkon, členové evropské rady zaměstnanců mohou požádat vedení o povolení jmenovat jiného odborníka specializovaného na danou problematiku. Vyhoví-li vedení této žádosti, náklady související s působením tohoto odborníka hradí podnik.

 

 

ČLÁNEK 14 - TRVÁNÍ DOHODY

 

Dohoda se uzavírá na dobu čtyř let ode dne vstupu této dohody v platnost. Platnost dohody může být mlčky prodloužena na další období.

 

Neobnovení dohody některou ze signatářských stran po každém období prodloužení musí být oznámeno písemně při dodržení šestiměsíční výpovědní lhůty.

 

V případě neobnovení dohody za již stanovených podmínek a nedošlo-li k uzavření nové dohody před vypršením výpovědní lhůty, uplatní se ustanovení francouzského zákoníku práce upravující podmínky zřízení evropské rady zaměstnanců při neexistenci dohody.

 

Po každém čtyřletém období lze uspořádat setkání se členy výboru s cílem zhodnotit činnost evropské rady zaměstnanců.

 

ČLÁNEK 15 - ŘEŠENÍ SPORŮ

Každý spor týkající se plnění této dohody se předloží francouzským soudům, do jejichž příslušnosti spadá sídlo dominantní společnosti.

 

V případě rozdílného výkladu této dohody je rozhodující znění v jazyce francouzském.

ČLÁNEK 16 - ULOŽENÍ DOHODY

 

Tato dohoda bude uložena dominantní společností u Departementálního ředitelství práce, zaměstnanosti a odborného vzdělávání (DDTEFP) v Paříži a v kanceláři příslušného pracovního soudu, do jejíž příslušnosti spadá sídlo uvedené společnosti.

ČLÁNEK 17 - VSTOUPENÍ DOHODY V PLATNOST A ZŘÍZENÍ EVROPSKÉ RADY ZAMĚSTNANCŮ

 

Tato dohoda vstupuje v platnost dne 1. července 2012.

 

Signatářské strany budou usilovat, aby jmenování či volba zástupců příslušných zemí do evropské rady zaměstnanců proběhly tak, aby byl postup jmenování členů ukončen do 1. července 2012.

ČLÁNEK 18 - USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ

 

Po vstoupení dohody v platnost a po jmenování či zvolení členů evropské rady zaměstnanců, dle podmínek uvedených v článku 17, vedení svolá radu na ustavující zasedání, na kterém budou zvoleni tajemník a zástupce tajemníka evropské rady, složení výboru a jmenován odborník.

 

Ustavující zasedání se bude moci konat těsně před výročním plenárním zasedáním, jehož program bude vypracován společně se současným tajemníkem evropské rady zaměstnanců.

 

 

 

V Paříži dne 22. března 2012

 

Za vedení Za výbor ERZ

 

José Schoumaker Pan Axel Dorscht

Ředitel pro pracovněprávní vztahy                   I.G. Metall         THS Bad Rodach (Německo)

 

 

Pan Franck Goulette

C.G.T.  THS La Suze (Francie)

 

 

 

Pan Ricardo Pina Moreno

FM/CCOO       PTS Fuenlabrada (Španělsko)

 

 

 

Pan Gzegorz Szelag

NZZPVP          PTS Czechowice (Polsko)

 

 

 

Pan Philippe Wattebled

CFDT               CDA Abbeville (Francie)

 

 

 

Pan Patrick Busiau

FGTB               VIS Le Hainaut (Belgie)

 

 

 

Pan Aiden Doyle

SIPTU CDA Tuam (Irsko)

 

 

 

Pan Csaba Hoffer

VASAS            CDA Veszprem (Maďarsko)

 

 

 

Pan Mark Rainbow

THS Sunderland (Spojené království)