POSKYTOVÁNÍ OOPP - Rakovník

 Oborový portál BOZPinfo.cz - http://www.bozpinfo.cz Tisknete stránku: http://www.bozpinfo.cz/msp-osvc/rady-a-doporuceni/desatero-podnikatele/desatero_oopp_nzp070101.html Články jsou aktuální k datumu jejich vydání. Stránka byla vytvořena/aktualizována: 3.1 2007 v 0:01 hodin © VÝZKUMNÝ ÚSTAV BEZPEČNOSTI PRÁCE, 2001 - 2006

Rubrika: Desatero podnikatele http://www.bozpinfo.cz/msp-osvc/rady-a-doporuceni/desatero-podnikatele/

Nadpis článku: Povinnosti zaměstnavatele při poskytování OOPP a MČDP

Autor: Zdroj: VÚBP

Desatero hlavních povinností, které musí zaměstnavatel splnit při poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků ve svém podniku.

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají:

                Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP); ustanovení § 104

                Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (dále MČDP), ve znění pozdějších předpisů.

 

1. Zpracovat seznam osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP).

                Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů.

                Přesný obsah seznamu OOPP není právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele.

 

2. Poskytnout zaměstnancům OOPP.

                V případě, že rizika na pracovišti nelze odstranit nebo dostatečně omezit technickými prostředky nebo opatřeními v oblasti organizace práce, musí zaměstnavatel bezplatně poskytnout zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.

                Prostředky poskytne na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce.

                Poskytování osobních ochranných pracovních prostředků nesmí zaměstnavatel nahrazovat finančním plněním.

 

3. Poskytovat zaměstnancům bezplatně mycí, čisticí a dezinfekční prostředky.

                Mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytuje zaměstnavatel na základě zhodnocení rozsahu znečištění zaměstnanců při práci nebo jejich ohrožení dráždícími látkami. Množství dezinfekčních prostředků je stanoveno v nařízení vlády č. 495/2001 Sb., příloha 4 "Příklady druhů prací z hlediska znečištění", ve znění pozdějších předpisů (odkaz na Portál veřejné správy ČR).

 

• Za dezinfekční prostředky se považují též ochranné masti. V praxi je potřeba, aby konkrétní upřesnění množství mycích a čistících prostředku provedl zaměstnavatel podle vyhodnocení rizik.

4. Poskytovat zaměstnancům ochranné nápoje na pracovištích s nevyhovujícími mikroklimatickými podmínkami.

                Rozsah a podmínky jsou stanoveny nařízením vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

 

• Podrobnější informace naleznete v tématické příloze "Horko na pracovišti" na oborovém portálu BOZPinfo. Příloha se zabývá především otázkami týkajícími se práce v horku, které jsou aktuální pro velký počet zaměstnanců zvláště v letních měsících. Články v příloze mohou být také nápomocny těm zaměstnancům, kteří se musí s horkem na pracovišti vypořádávat po celý rok.

5. Poskytnuté OOPP musí chránit zaměstnance před riziky, nesmí ohrožovat jejich zdraví, nesmí bránit při výkonu práce a musí být označeny CE.

• Označení CE znamená, že výrobek splňuje požadavky příslušné evropské směrnice (v tomto případě ES 89/686/EHS).

• Označení CE umisťuje na výrobek výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Pro uživatele je to signál, že je výrobek za podmínek uvedených v návodu bezpečný.

• Přítomnost označení CE na výrobku by měla nahradit předložení prohlášení o shodě nebo certifikátu. Proto je také neoprávněné umístění označení CE trestáno vysokými pokutami až 20 mil. Kč.

• Přidělované OOPP musí:

o být po dobu používání účinné proti vyskytujícím se rizikům a jejich používání nesmí představovat další riziko;

o odpovídat podmínkám na pracovišti;

o být přizpůsobené fyzickým předpokladům jednotlivých zaměstnanců;

o respektovat ergonomické požadavky a zdravotní stav zaměstnanců; být vzájemně slučitelné, pokud podmínky vyžadují jejich kombinaci.

 

6. V prostředí, v němž oděv nebo obuv podléhá při práci mimořádnému opotřebení nebo znečištění, poskytnout jako osobní ochranné pracovní prostředky též pracovní oděv nebo obuv.

Mimořádné opotřebení nebo znečištění není blíže specifikováno. Rozhodující je konkrétní posouzení a zhodnocení podmínek vykonávané práce. Orientačním měřítkem by mohl být výkon takové práce, při níž dojde k totálnímu (absolutnímu) znehodnocení pracovního oděvu či obuvi za dobu kratší než jeden rok.

7. Poskytovat osobní ochranné pracovní prostředky přiměřeně všem osobám, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovišti; týká se i exkurzí, návštěv, kontrolních orgánů apod.

                Použití OOPP pro více zaměstnanců je možné pouze v případě, že byla učiněna opatření, která zamezí ohrožení přenosnými chorobami.

 

8. Udržovat osobní ochranné pracovní prostředky v použivatelném stavu a kontrolovat jejich používání.

                Pokud zaměstnavatel vydává zaměstnancům osobní ochranné pracovní prostředky bez vyhodnocení rizik a stanovených druhů prostředků a potřebného množství, všechny vynaložené finanční prostředky by finanční úřad mohl vyjmout z výdajů a náklady na tyto prostředky by se hradily z čistého zisku. Zaměstnavatel by byl nucen doplatit daň a zaplatit penále.

 

9. Seznámit zaměstnance s používáním ochranných pracovních prostředků.

10. Zpracovat směrnici o poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku.

                Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků.

                Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování OOPP a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence OOPP.

                Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.